Ankara Arapça Kursu Tavsiye

Siz de Arapça öğrenmek istiyorsunuz ancak Ankara’daki arapça kursları arasında size uygun kurs mu bulamadınız ? Bu yazımızda Arapça Kursu Ankara içerisindeki en başarılı kurslardan birini tavsiye edeceğim. Ankara’nın en iyi arapça dil kursu olan Çağrı Dil Okulu’ndan bahsedeceğim. Çağrı Dil Okulu, Ankara arapça kursu tavsiye araştırmalarınızda dikkate almanız gereken güzide bir eğitim kurumudur. Çağrı Dil Okulu Arapça Kursu yorumları son derece olumludur. Çağrı Arapça Dil Kursu’na geçeceğiz ancak öncesinde Arapça dili ve önemine bir bakalım.

Çağrı Arapça Kursu Ankara , Arapça Dil Kursu Kızılay Bayındır 2 Sokağı Numara 5306650 Çankaya/Ankara
Arapça Nedir

Birey hayatının vazgeçilmez olanı ve en mühim unsurlarının başında geleni iletişimdir. İletişim; terminolojide farklı tanımlara sahip olmakla genel itibarıyla ‘’bireylerin içinde var olan duygu, düşünce, veri, bilgi, haber gibi unsurların akla gelebilecek tüm metot ve yöntemleri ile aktarılması’’ şeklinde tanımlanmaktadır. İletişim; yaşamsal faaliyetlerin ve önemli işlemlerin ifa edilmesinden mutfak alış verişine değin her yerde ve her zaman geçerli olan ve kullanılması elzem bir gereksinimdir. İletişim ise kendi içerisinde birkaç yöntem ile mümkündür, ancak bunlarda en yaygın olanı ve iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştireni ‘’sözlü ve yazılı’’ yani dil yolu gerçekleştirileni olmaktadır. Arapça dili gerek islam dini, gerek arapça konuşan ülke sayısının fazlalığı ve bu ülkelerle olan diplomatik ilişkiler sayesinde günümüzün en popüler dilleri arasındadır. Dil; kültür bilimcilerinin dahi ortak paydada buluşamadığı, sosyolog ve dil bilimcilerinin ittifak edemediği bir tanıma sahiptir. Dile ait tanımların netlik içermemesi ve muğlâk bir karakter göstermesinin en baştaki sebebi dilin çok kompleks ve kültür – medeniyet birlikteliğinden etkilenmiş olması gelmektedir. İnsanlık tarihinin en gizli dönemlerinden bu zamana değin, dil, aktif olarak kullanılmış ve edebiyattan kültüre, medeniyetten sosyal ilişkilere değin her alanda kullanılmış ve kullanıldığı alanı baştan itibaren şekillendirmiştir.Diller içerisinde ise onlarca lehçeye ayrılmış birbirinden farklı onlarca niteliğe sahip dil Arapça olmaktadır. Arapça’ nın ilk görünüşte karmaşık bir yapıya ve karışık bir muhtevaya sahip olmasının yegâne sebebi Orta Doğu ve Müslüman coğrafyasının ortak dili olmasıdır. Dolayısıyla zaten kendi içerisinde zor bir dil yapısına sahip Arapça, farklı dillere sahip Müslüman coğrafyası ile şekillenmiş ve onların birtakım özelliklerini alarak daha karmaşık ve bol özellikli dil olmuştur.

Arapça Dili Öğrenmenin Önemi

Pek çok mühim öneme sahip Arapçanın başlıca birkaç önemi şu şekildedir: Dünya tarihine bakıldığı takdirde görülecektir ki; insanlık en çok Orta Doğu, Mezopotamya, Anadolu ve Asya coğrafyalarında yaşamış ve bu yaşayışın doğal sonucu olarak derin bir medeniyet ve kültür inşa etmişlerdir. Han, hamam, kervansaray, cami, sinagog, kilise, manastır, medrese ve sair pek çok kültürel yapıyı bu coğrafyada yaşayan insanlar ortak bir şekilde meydana getirmişlerdir. Yine bu coğrafyada yaşayan insan sayısı fazla olduğu için doğal olarak sanat dallarında ilerleme ve verilen sanat eseri sayısı da o denli fazla olmuştur. Tüm bu kültür ve medeniyete olan katkının yanında bu coğrafyada yaşayan insanların bir diğer ortak özelliği çoğunluğunun İslamiyet inancını taşıyan birer Müslüman olmasıdır. Bu itibarla Arapçanın çok önemli olmasının başlıca iki sebebi bu durumdur. Yani ilki; Müslüman bireylerin bu coğrafyada konuştuğu ortak dil ve ibadet dili olması sebebiyle ‘’nevi şahsına münhasır’’ özelliktedir ve bu itibarla fevkalade önemlidir. İkincisi ise; ister Müslüman olsun isterse farklı inanca sahip yahut semavi bir inanca sahip olmasın tüm bireyler eğer, insanlığın uzun dönemler yaşadığı bu zengin tarih, edebiyat ve kültür coğrafyasını anlamak ve anlatmak için katiyen Arapça öğrenmesi gerekmektedir. Bu itibarla da öneme sahiptir. Arapça; köklü ve büyük bir olduğu için pek çok sayıda önemli özellikleri vardır ancak başta gelen ilk iki özellik Arapça’ nın diğer dillerden en bariz şekilde farklılığını ve önemini ortaya koyan iki gerekçedir.

Neden Arapça Öğrenmeliyiz?

Herhangi bir bireyin Arapça öğrenmesi için sayılabilecek çok sayıda sebep vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:1) Bireyler inanç ve vicdan hürriyetine sahiptirler ve pek çok devlette bu hürriyet anayasa güvencesi altına alınmış ve yasalarla temellendirilmiştir. İsteyen bir kimse semavi dinlerden herhangi birisine (Müslümanlık, Yahudilik, Hıristiyanlık) inanabilir. Yahut rahmani olmayan birey felsefelerine dayanan dinlere de( Konfüçyüs felsefesi, Buda, Lao Tzu) inanabilir. Ve hatta hiçbir dine inanmamaya da inanabilir. Neticede inanç, insan fıtratının iktiza ettiği bir duygudur. Bu bağlamda inancını İslam inancı ile birleştiren bir kimse İslam’ın emirlerini, yasaklarını, kültürel teamüllerini, hadis ve sünneti, Kur-an’ı Kerim’i, Ehli tasavvuf ve İslam mütefekkirlerinin içtihat ve iman hakikatleri noktasında yaptıkları tefsir kitaplarını ve daha pek çok unsuru bilmesi gerekmektedir. Bu unsurların pek çoğu yazılı kaynak ve eserlerde geçmekte ve dolayısıyla bireylerin bu eserleri ve kitapları okur, anlar, tefekkür eder ve yorumlar faaliyetlerini ifa edebilmesi için yazıldığı dili fevkalade iyi bir surette bilmesi gerekir. Tercüme vasıtası ile de öğrenebilmek mümkün ancak eserleri orijinal dili ile bilen bir kimse elbette daha fazla fayda görecektir. Dolayısıyla Arapça, İslam inancına sahip her bireyin, itikadını ve İslami bilgilerini artırmak istiyor ise öğrenmesi elzem ve zaruri bir dildir.2) Arapçanın öğrenilmesi için mutlaka İslam inancının benimsenmiş olması gerekmez. Söz gelimi, herhangi bir yaratıcı kudrete inanmayan (ki buna varlık felsefesi terminolojisiyle ‘’Ateist’’ denmektedir) bir Japon’u ele alalım. (Japonya örneğinin verilmesi sebebi dünyada en fazla – e – ateist toplum Japonya’ dadır.) .   Her birey başta kendi tarihini, edebiyatını ve kültürel birikimini olmak üzere tüm dünya tarihi, edebiyatı ve kültürel değerlerini yakından tanımak ve öğrenmek ister. Dünya tarihine ve edebiyatına bakıldığı takdirde ise; Asya, Orta Doğu, Mezopotamya, Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere pek çok yeri İslamiyet inancını benimsemiş devletler ve toplumlar inşa etmiştir. Bu itibarla, dünya nüfusunun ezici çoğunluğunun yaşadığı yer olan bu coğrafyaları tanımadan dünya kültürü, edebiyatı ve bilhassa tarihi öğrenilemez. Bahsi geçen coğrafyaları tanımak için ise ya o coğrafyalarda yaşamak ya da yazılı eserlerini okumak gerekmektedir. Bu itibarla bir Japon dünya tarihini, medeniyet ve kültürünü, edebiyatını ve toplumu şekillendiren pek çok unsuru bilmek istiyorsa Arapça öğrenmelidir.3) Arapçanın neden öğrenilmesi gerektiği hususunda sunulacak bir diğer gerekçe ise dil bilmenin başta mesleki olmak üzere pek çok noktada bireye verdiği faydasıdır. Çağımız bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bilgi toplumu ise; bilgiyi üreten, öğrenen, hızlı bir şekilde yayan ve tekrar yeni bilgiyi üreten toplum olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bir dil bilen birey dünyanın neresine giderse gitsin orada yaşamsal faaliyetleri için ve hayatın idamesi için gerekli olan maddi geliri kazanır ve ihtiyaçlarını tedarik eder. Öte yandan dil bilmekten hâsıl olan manevi mutluluk ve bahtiyarlığı yaşar ve bunun doğal sonucu olarak özgüveni artar.4)Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği başta olmak üzere pek çok devletlerarası anlaşma ve sözleşmeler yapan kuruluşlarda resmi dil olarak kabul gören ve dünyada en çok konuşulan altıncı dil olma özelliğine sahip Arapça, bu sayede Arapça bilen bireye pek çok iş ve gelir kapısını açmakta ve bu sayede bireylerin diğer insanlara nazaran birkaç adım önde olmasını sağlamaktadır. Arap Birliği Arapça Kursu Ankara

Arapça Nasıl öğrenilir?

   Bu noktada iki yöntem mevcuttur. İlki; bireyin kendi kendisine temin ettiği kaynaklar ile öğrenmesi ve öteki ise Arapça öğrenimi hizmeti veren birtakım kuruluş, kurum ve kurslar yolu ile olmaktadır. Bireyin kendi başına Arapça öğrenimini gerçekleştirmesi zaman ve enerji kaybına yol açabilirken bir yandan da istenilen düzeyde bir öğrenim gerçekleşememektedir. Bu itibarla iyi bir Arapça öğrenimine muvafık olamamaktadır. Zira dil bir bilimdir. Dolayısı ise münhasır bir dili öğrenmek isteyen bir birey, bu işi uzmanlar aracılığı ile ifa etmediği takdirde fevkalade mühim ve dikkat edilmesi gereken noktaları kaçırabilir. Bu bakımdan, alanında ehliyetli ve liyakatli uzman kimselerden oluşan bir kadroya sahip kurslara gitmek ve kurs aracılığı ile Arapça öğrenimini ifa etmek fevkalade faydalı olacaktır.Arapça Kursu Ankara

Arapça Öğrenmede Arapça Kurslarının Etkisi

Bilindiği üzere ülkemizde de Ankara’da da pek çok sayıda Arapça kursları vardır. Yani Arapça Kursu Ankara içerisinde oldukça popülerdir. Arapça kurslarının Arapça öğrenme noktasında pek çok sayıda olumlu tesiri vardır. Bunun yanı sıra kurslarda öğrenim görmenin dile dolaylı yönden olumlu etkileri de vardır. Bunlar en önemli iki husus sıralanacak olursa:
1)Bilindiği gibi kurslar kendi içerisinde yönetmeliği ve yazılı kuralları olan ve bu sayede işlemlerini, derslerini ve etkinliklerini bir plan, program ve disiplin çerçevesinde gerçekleştirmektedir. BU sayede kurs vasıtasıyla öğrenilen Arapça dili, belirli bir sistematik çalışma ile ifa edileceği kalıcı ve verimli olacaktır.
2)Kurs bünyesinde çalışan uzman kimselere sayesinde Arapça dilinin gramer yapısı, teknik ve doktrin bilgisi ve doğru telaffuz eğitimleri alınırken öte yandan da uzmanlar sayesinde Arapça’ nın kültür ve medeniyet noktasında yeri ve önemi edebi noktada verilen eserler ve Arapça konuşulan coğrafyaların kültürü gibi pek çok faydalı bilgi de edinilmektedir.
3) Arapça bulunduğu dil ailesi ve yapısı itibarıyla kelime üzerine değil harf üzerine inşa edilmiş bir dildir. Bu bağlamda kendi içerisinde pek çok önemli kural ve özelliklere sahiptir. Tüm bu unsurların bir birey tarafından kendi kendine öğrenilmesi oldukça zahmetli olacak ve yanında istenen yüzdede bir başarı da elde edilemeyecektir. Bu bağlam işin ehli ve liyakat sahiplerine başvurmak ve kurslarda disiplinli, verimli ve kalıcı bir öğrenim gerçekleştirmek bireylere hem zaman hem başarı hem de kalıcı bir öğrenim şansı tanımaktadır.

Ankara Arapça Kursu Tavsiye 2021

Ankara içerisinde pek çok Arapça öğrenimi veren merkezler bulunmaktadır. Ancak pek çoğu istenilen düzeyde eğitim verememektedir. Öğrenim gören bireylerin yorumları ve kursların eğitim nitelikler göz önüne alındığı takdirde bilhassa iki kurs merkezi öne çıkmaktadır. Ankara arapça kursu tavsiye edebileceğimiz iki eğitim kurumu bulunmaktadır.

Çağrı Yabancı Dil Okulu: Bayındır 2 Sokak no:53 Kızılay / ANKARA adresi üzerinden ziyaret edilen Çağrı Yabancı Dil Okulu sizlerin düzeyinize göre sınıflar yapmakta ve son derece kalıcı ve verimli bir öğrenim gerçekleştirmeniz adına sistematik bir Arapça dersi vermektedir. [email protected] mail adresi üzerinden iletişim kurulabilir ve akla gelen sorular hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir. Detaylı bilgi sayfası : https://cagridilokulu.com.tr/kurs/arapca-kursu-ankara/

Çağrı Yabancı Dil Okulu’nun verdiği arapça kursları arasında :

Ankara arapça kursları bulunmaktadır.

 Arapça Kursu Fiyatları Ankara

Ankara bünyesinde yer alan pek çok Arapça kursu mevcuttur. Bu kurslar; kadro niteliği ve kurs başarısı gibi çeşitli faktörlerin kalitesine göre farklı fiyatlar karşılığında hizmet vermektedir. Net bir fiyat olmamakla birlikte genel seyir 200 TL ile 750 TL arasında verilen eğitim ve kurs niteliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Ankara’nın En İyi Arapça Kursu

En iyi arapça kursu ankara

 En iyi kurs seçimi yapmak oldukça zor ancak başarı yüzdeleri, kursa gidenlerin yorumları, kurs standartları, nitelikleri ve imkânları ve son olarak kadro liyakati baz alındığı takdirde Çağrı Yabancı Dil Okulu diğerlerinden bir adım öne çıkmaktadır. Ezbere değil öğrenmeye yönelik eğitim anlayışı ve pek çok kurs içi imkânı sayesinde birçok bireyin memnuniyetini ve takdirlerini kazanmıştır. Bu bağlamda denilebilir ki; en iyi Arapça kursu Ankara olarak Çağrı Yabancı Dil okulları göze çarpmaktadır. Çağrı Dil Okulları Ankara Kızılay’da yer almaktadır ancak Sincan , Keçiören , Etiemsgut , Ümitköy hatta Gölbaşı’ndan arapça kursu almak için gelen öğrencileri bulunmaktadır.

Ücretsiz Arapça Kursu Ankara

Ankara’da ücretli ve ücretsiz Arapça kursu veren birçok kurum bulunmaktadır. Ücretli arapça kurslarının eğitim kaliteli elbette ücretsiz arapça kursları ile kıyaslandığından çok daha iyi olacaktır ancak bütçe sebepleri ile ücretsiz arapça kursu tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu durumlarda halk eğitim merkezlerine başvurmalısınız. Birçok halkeğitim merkezi ücretsiz arapça kursu ankara içerisinde açmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Ankara ingilizce kursu tavsiye yazısını da tavsiye ediyoruz.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir